Aannameprotocol Montessorischool Kralingen december 2022

Aannameprotocol Montessorischool Kralingen

 

Korte omschrijving

In dit aannameprotocol is vastgelegd welke procedure geldt voor het aanmelden en toelaten van nieuwe leerlingen op de Montessorischool Kralingen.

 

Begripsbepalingen

Ouder: ouder belast met het ouderlijk gezag, voogd of verzorger van het kind

School: Montessorischool Kralingen (MSK)

Directie: directeur(en) van de Montessorischool Kralingen

Bestuur: het bestuur van de Vereniging Montessorischool Kralingen

Zij-instromer: een kind dat na diens vierde verjaardag wordt aangemeld

 

Afstandscriterium

Omdat de school een kleinschalige wijkschool is en omdat vaak meer nieuwe leerlingen worden aangemeld dan er kunnen worden toegelaten, hanteert de MSK het afstandscriterium. Dit betekent dat de kinderen die van hun halfjaar cohort (zie verder Instroom nieuwe onderbouwleerlingen) het dichtst bij de MSK wonen als instromende leerlingen worden toegelaten. De afstand tot de MSK wordt door middel van Google Maps bepaald op basis van het woonadres van het kind en het adres van de MSK (Vredehofweg 21, 3062 EK Rotterdam). De loopafstand is hierbij leidend. Bij gelijke afstand beslist indien nodig het lot.

Het woonadres op moment van bepaling van toelating van het betreffende halfjaar cohort is leidend. In geval van gescheiden ouders en twee woonadressen geldt het dichtstbijzijnde woonadres. De school kan altijd vragen om bewijs van het daadwerkelijke woonadres van het kind.

 

Aanmelding

Op de website van de school is een digitaal inschrijfformulier beschikbaar. De ouder kan zijn of haar kind aanmelden door dit formulier ingevuld in te sturen. Behalve wanneer één van de ouders al lid is van de Vereniging Montessorischool Kralingen, houdt de aanmelding van het kind als leerling van de MSK ook een verzoek in om de op het inschrijfformulier eerstgenoemde ouder toe te laten als lid van de vereniging. De school stuurt na ontvangst van de aanmelding hiervan een bevestiging en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Hier wordt nadere informatie verstrekt over de gang van zaken op de MSK en de invulling van het montessori-onderwijs. Indien door ouders gewenst, kan een aanvullende afspraak met de directie worden gemaakt.

 

Instroom nieuwe onderbouwleerlingen

Ouders kunnen kinderen aanmelden tot uiterlijk twee weken voor de eerste dag van de maand waarin de bepaling van toelating voor het halfjaarcohort van hun kind plaats vindt. Zie hieronder voor het overzicht met de momenten waarop de toelating wordt bepaald en de corresponderende halfjaarcohorten.

Ieder schooljaar kunnen 28-31 nieuwe leerlingen worden geplaatst, rekening houdend met de samenstelling van de bovenliggende “jaarlaag.” In de bestuursvergadering voorafgaand aan de toelating wordt het aantal toe te laten kinderen bepaald.

 

Op kinderen van personeelsleden van de MSK is het afstandscriterium niet van toepassing; zij kunnen zonder beperking instromen in groep 1. Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten, worden automatisch geplaatst, tenzij het aantal van 30 leerlingen per groep al is bereikt. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur of een hoger aantal leerlingen is toegestaan. Mocht, na de plaatsing van de broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten, het resterende aantal aangemelde nieuwe leerlingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan is op hen het afstandscriterium van toepassing voor toelating.

Toelating vindt tweemaal per jaar plaats volgens onderstaand overzicht:

 

Bepaling toelating

Kinderen geboren in de periode van

januari 2023

1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

juli 2023

1 januari 2020 tot en met 30 juni 2020

januari 2024

1 juli 2020 tot en met 31 december 2020

juli 2024

1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021

Januari 2025

1 juli 2021 tot en met 31 december 2021

Etcetera

 

 

Er worden per halfjaar (januari-juni, juli - december) in beginsel evenveel kinderen toegelaten. Er wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van jongens en meisjes. Van deze regels wordt afgeweken als dat nodig is om alle broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten te kunnen plaatsen.

De bepaling van de toelating wordt verricht door de directie van de MSK en een lid van het bestuur onder toezicht van een notaris. Van de toelating wordt door de notaris een proces-verbaal opgemaakt. Meerlingen krijgen altijd gezamenlijk al dan niet een plaats toegewezen.

Direct na de bepaling van de toelating worden de ouders van kinderen die zijn toegelaten telefonisch benaderd. Hen wordt gevraagd binnen een week schriftelijk te bevestigen of van de plaats gebruik wordt gemaakt.

Als ouders afzien van de plaats voor hun kind, schuift deze plaats door naar de volgende plek van de bepaling van toelating. Als alle plaatsen toegewezen zijn, ontvangen de overige ouders schriftelijk (per email) de uitslag van hun kind. Ouders van kinderen die niet zijn toegelaten worden verzocht te laten weten of zij hun kind op de wachtlijst willen plaatsen.

Zodra het aanbod tot plaatsing van een toegelaten kind door de ouders is aanvaard, geldt het kind als op school geplaatst en de op het inschrijfformulier als verzorger 1 genoemde – indien nog niet lid- door het bestuur toegelaten als lid van de vereniging.

 

Overplaatsing van een andere basisschool

Zij-instromers die willen overstappen vanaf een andere basisschool kunnen uitsluitend worden geplaatst indien de betreffende groep en de combinatiegroepen met de leerjaren boven en onder de betreffende groep inclusief de zij-instroom dan uit maximaal 30 leerlingen bestaat. De directie beslist over de toelating van zij-instromers. 

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur.