Aannameprotocol Montessorischool Kralingen

Datum: 1 augustus 2016

Procedure betreffende het aannemen van nieuwe leerlingen.

 

Begripsbepalingen:

Ouder/verzorger:
wettelijke vertegenwoordiger van het kind. 

Directie:
directeur van de MSK 

School:
Montessorischool Kralingen (MSK)

Bestuur:
het bestuur van de Montessorischool Kralingen 

Team:
de leerkrachten van de Montessorischool Kralingen

 

Aannamebeleid:

De ouder ontvangt na aanmelding, door middel van het digitale inschrijfformulier, hiervan een bevestiging en een uitnodiging voor een informatieavond. Deze vindt gemiddeld 2 maal per jaar plaats. Op deze avond wordt nadere informatie verstrekt over de gang van zaken op de MSK en de invulling van het Montessorionderwijs.

Indien door ouders gewenst, kan een aanvullende afspraak met de directie gemaakt worden.

Ouders kunnen kinderen vanaf hun tweede jaar inschrijven.

Instroom nieuwe onderbouwleerlingen:

Ieder schooljaar kunnen maximaal 29 nieuwe leerlingen worden geplaatst.

 

Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten, worden automatisch geplaatst, tenzij het aantal van 29 leerlingen per groep al is bereikt. In dat geval wordt binnen deze groep geloot. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur of een hoger aantal leerlingen is toegestaan.

Mocht het aantal aanmeldingen van nieuwe leerlingen (zonder broertje of zusje op de MSK) groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, wordt er geloot. Deze loting vindt jaarlijks plaats in mei.

In onderstaand overzicht vindt u de data van loting:

Loting

Kinderen geboren tussen

Mei 2015

Oktober ‘11 en oktober ‘12

Mei 2016

Oktober '12 en oktober ‘13

Mei 2017

Oktober '13 en oktober ‘14

Mei 2018

Oktober '14 en oktober ‘15

Mei 2019

Oktober ‘15 en oktober ‘16

De loting wordt verricht door de directeur van de MSK, een notaris en een vertegenwoordiger van het bestuur. Er wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van jongens en meisjes.

Direct na de loting worden de ouders van kinderen die zijn ingeloot telefonisch benaderd. Hen wordt gevraagd binnen een week schriftelijk te bevestigen of van de plaats gebruik wordt gemaakt.

De overige ouders ontvangen schriftelijk (per email) de uitslag van de loting. Zij worden verzocht aan te geven of zij hun kind op de wachtlijst willen plaatsen.

Er wordt geloot binnen een vastgesteld geografisch gebied, dat wordt begrensd door de Kralingse Plaslaan, Jericholaan, Oudedijk, Willem Ruyslaan, Oostzeedijk, Honingerdijk, Abraham van Rijckevorselweg en de Kralingse Zoom.

 

Bij plaatsing worden de ouders met hun kind uitgenodigd de school te bezoeken. In een gezamenlijke bijeenkomst wordt door de toekomstige groepsleerkracht de gang van zaken besproken en kan alvast worden kennisgemaakt.

Leerlingen starten in principe direct na hun vierde verjaardag op de MSK. In overleg met de ouders kan daarvan worden afgeweken. In de maand dat de nieuwe leerling 4 jaar wordt, komt het alvast een aantal dagdelen (5) wennen in de groep.

In de regel is een volledige schoolweek vaak nog erg lang voor een instroomleerling. Daarom wordt in overleg met de groepsleerkracht bepaald wanneer de leerling er aan toe is het volledige groepsrooster te volgen.  

Overplaatsing van een andere basisschool:

Er is uitsluitend mogelijkheid tot plaatsing indien de betreffende groep uit minder dan 29leerlingen bestaat.

Leerlingen die al een Montessorischool bezoeken zullen (bij verhuizing) voorrang hebben op kinderen die een ander type onderwijs volgen. Deze regeling geldt ook voor broertjes en/of zusjes van leerlingen die de MSK reeds bezoeken.

 Indien er een plaatsje vrijkomt in de hogere groepen en er zijn geen kinderen binnen het aannamegebied, zal er buiten het gebied gezocht worden om het plekje op te vullen.

Indien er plaats is, worden de volgende stappen ondernomen:

a.       er wordt geloot uit de op de wachtlijst ingeschreven leerlingen;                   

b.       de ouders laten binnen één week weten of al dan niet gebruik gemaakt wordt van de beschikbare plaats;                                                                                                

c.       er wordt door de MSK contact opgenomen met de laatst bezochte school;
e.       de directie nodigt het kind uit voor één of meer proefdagen. Door de

remedial teacher zal op deze dagen het niveau van de leerling bepaald

worden;
f.       aan de hand van uitkomsten van de eerder genoemde punten wordt door

de directie en remedial teacher bepaald of het kind geschikt is voor

de groep waarvoor hij/zij is ingeloot. Blijkt het niet mogelijk tot plaatsing

over te gaan in de betreffende groep dan vervalt het recht op plaatsing.
g.       bij de school van herkomst wordt het wettelijk verplichte onderwijskundig

rapport en uitschrijfformulier opgevraagd. De inschrijvingsverklaring wordt

naar school van herkomst gestuurd;

h.       na plaatsing van de leerling ondertekenen de ouders het reglement                              

"vrijwillige ouderbijdrage" en worden daarmee automatisch lid van de

Vereniging Montessorischool Kralingen;

i.        een leerling wordt niet als leerling van de Montessorischool Kralingen

         ingeschreven indien:

-        er een testresultaat voor handen is waaruit blijkt dat het kind aangemeld dan wel geschikt is voor een basisschool voor speciaal onderwijs             

-        er een procedure op gang gebracht is om het kind te testen voor een school voor speciaal basisonderwijs;

-        de directie, na overleg met het team en het bestuur, van mening is dat de toelating van het kind de goede orde op school in gevaar brengt;

-        de leerling niet woonachtig is binnen het, hierboven beschreven, lotingsgebied (zie kaart)

Kinderen van personeelsleden van de MSK, kunnen zonder loting instromen in groep 1. Wanneer er een aanvraag voor een hogere groep is, zal alleen tot toelating worden overgegaan indien er plaats is en is voldaan aan hiervoor genoemde criteria.


In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur.

 

1 augustus 2016