Aannameprotocol Montessorischool Kralingen mei 2020

Korte omschrijving

In dit aannameprotocol is vastgelegd welke procedure geldt voor het aanmelden en toelaten van nieuwe leerlingen op de Montessorischool Kralingen.

 

Begripsbepalingen

Ouder:                        

ouder belast met het ouderlijk gezag, voogd of verzorger van het kind

 

School:                      

Montessorischool Kralingen (MSK)

 

Directie:                     

directeur(en) van de Montessorischool Kralingen

 

Bestuur:                     

het bestuur van de Vereniging Montessorischool Kralingen

 

Zij-instromer:             

een kind dat na diens vierde verjaardag wordt aangemeld

 

Verzorgingsgebied

Omdat de school een kleinschalige wijkschool is en omdat vaak meer nieuwe leerlingen worden aangemeld dan er kunnen worden toegelaten, wordt als toelatingseis gesteld dat instromende leerlingen wonen binnen het verzorgingsgebied van de school.

Dit is een vastgesteld geografisch gebied, dat wordt begrensd door de Kralingse Plaslaan, Jericholaan, Oudedijk, Willem Ruyslaan, Oostzeedijk, Honingerdijk, Abraham van Rijckevorselweg, de Kralingse Zoom en de Kralingseweg. Van deze delen van de straten die de begrenzing vormen, vallen zowel de even als de oneven huisnummers binnen het verzorgingsgebied. Op de dag dat een nieuwe kleuterleerling vier jaar wordt, moet het kind binnen dit gebied wonen. Het staat ouders vrij om kinderen aan te melden die op het moment van aanmelding niet binnen het beschreven verzorgingsgebied wonen. De voorwaarde dat het kind op de vierde verjaardag binnen het verzorgingsgebied woont blijft altijd onverkort staan. De school kan altijd vragen om bewijs van het daadwerkelijke woonadres van het kind.

 

Aanmelding

Op de website van de school is een digitaal inschrijfformulier beschikbaar.

De ouder kan zijn of haar kind aanmelden door dit formulier ingevuld in te sturen.

Behalve wanneer één van de ouders al lid is van de Vereniging Montessorischool Kralingen, houdt de aanmelding van het kind als leerling van de MSK ook een verzoek in om de op het inschrijfformulier eerstgenoemde ouder toe te laten als lid van de vereniging.

De school stuurt na ontvangst van de aanmelding hiervan een bevestiging en een uitnodiging voor een informatiebijeenkomst. Deze vindt in de regel twee maal per jaar plaats. Hier wordt nadere informatie verstrekt over de gang van zaken op de MSK en de invulling van het montessori-onderwijs. Indien door ouders gewenst, kan een aanvullende afspraak met de directie worden gemaakt.

 

Instroom nieuwe onderbouwleerlingen

Ouders kunnen kinderen vanaf hun derde verjaardag aanmelden tot uiterlijk twee weken voor de eerste dag van de maand waarin de loting voor de leeftijdsgroep van hun kind plaats vindt. Zie voor het overzicht van de lotingsmaanden en de corresponderende leeftijdsgroepen hieronder.

 

leder schooljaar kunnen maximaal 28 nieuwe leerlingen worden geplaatst.

Kinderen van personeelsleden van de MSK kunnen zonder loting instromen in groep 1.

Broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten, worden automatisch geplaatst, tenzij het aantal van 28 leerlingen per groep al is bereikt. In dat geval wordt binnen deze groep geloot. In uitzonderlijke gevallen beslist het bestuur of een hoger aantal leerlingen is toegestaan.

Mocht, na de plaatsing van de voornoemde kinderen, het resterende aantal aangemelde nieuwe leerlingen groter zijn dan het aantal beschikbare plaatsen, dan wordt er tussen hen geloot.

Deze loting vindt tweemaal per jaar plaats volgens onderstaand overzicht:

 

 

 

loting                                                              kinderen geboren in de periode van
januari 2021                                                   1 oktober 2017 tot en met 31 december 2017

juli 2021                                                         1 januari 2018 tot en met 30 juni 2018
januari 2022                                                   1 juli 2018 tot en met 31 december 2018

juli 2022                                                         1 januari 2019 tot en met 30 juni 2019
januari 2023                                                   1 juli 2019 tot en met 31 december 2019

 

etcetera

Er worden per geboortekwartaal (januari-maart, april-juni, juli-september, oktober- december) evenveel kinderen toegelaten. Van deze regel wordt afgeweken als dat nodig is om alle broertjes en zusjes van leerlingen die reeds op de MSK zitten te kunnen plaatsen.

 

 

De loting wordt verricht door de directie van de MSK en een lid van het bestuur onder toezicht van een notaris. Van de loting wordt door de notaris een proces-verbaal opgemaakt. Er wordt gezorgd voor een evenredige verdeling van jongens en meisjes. Meerlingen delen één lotnummer en krijgen altijd gezamenlijk al dan niet een plaats toegewezen.

Direct na de loting worden de ouders van kinderen die zijn ingeloot telefonisch benaderd. Hen wordt gevraagd binnen een week schriftelijk te bevestigen of van de plaats gebruik wordt gemaakt. Als het ingelote kind niet binnen het verzorgingsgebied woont en de ouders geven aan wel van de plaats gebruik te willen maken, dienen zij zorg te dragen voor verhuizing naar binnen het verzorgingsgebied voor de vierde verjaardag van het kind. Als deze verhuizing om welke reden dan ook dan niet heeft plaatsgevonden, vervalt de plaats alsnog en wordt het kind niet toegelaten op de school. Als ouders afzien van de plaats voor hun kind, schuift deze plaats door naar de volgende plek van de loting. Als alle plaatsen toegewezen zijn, ontvangen de overige ouders schriftelijk (per email) de uitslag van de loting van hun kind. Ouders van kinderen die niet worden ingeloot wordt verzocht  te laten weten of zij hun kind op de wachtlijst willen plaatsen.

 

Zodra het aanbod tot plaatsing van een ingeloot kind door de ouders is aanvaard, geldt het kind als op school geplaatst (evt onder voorbehoud van verhuizing) en de op het inschrijfformulier als verzorger 1 genoemde – indien nog niet lid- door het bestuur toegelaten als lid van de vereniging. Zij ontvangen dan de Overeenkomst Ouderbijdrage ter ondertekening en het Reglement Ouderbijdrage ter toelichting.

 

Bij plaatsing worden de ouders met hun kind uitgenodigd de school te bezoeken. In een gezamenlijke bijeenkomst wordt door de toekomstige groepsleerkracht de gang van zaken besproken en kan alvast worden kennisgemaakt. Regel bij plaatsing is dat er geen broertjes en zusjes in dezelfde (combinatie)groep komen te zitten.

 

Leerlingen starten in principe direct na hun vierde verjaardag op de MSK. ln overleg met de ouder(s) kan daarvan worden afgeweken. In de maand dat de nieuwe leerling vier jaar wordt, komt het alvast een aantal dagdelen (5) wennen in de groep.

In de regel is een volledige schoolweek vaak nog erg lang voor een instroomleerling. Daarom wordt in overleg met de groepsleerkracht bepaald wanneer de leerling er aan toe is het volledige groepsrooster te volgen.

 

Overplaatsing van een andere basisschool

Zij-instromers die willen overstappen vanaf een andere basisschool kunnen uitsluitend worden geplaatst indien de betreffende groep uit minder dan 29 leerlingen bestaat. De directie beslist over de toelating van zij-instromers.

 

 

In gevallen waarin dit protocol niet voorziet, beslist het bestuur.